تیم ما

منصور ذوالعلی میبدی
موسس و بنیانگذار

توضیحات

خانوم جلالی
پشتیبانی

توضیحات